Školy ve světě: vyučování od 8:45 hod, pitvání žáby a jen dva roky na střední

Ráno budíček a už zase do školy. Na osmou hodinu ranní. Každý den jiný rozvrh, známky od 1 do 5 do žákovské knížky, povinná devítiletá školní docházka. To je realita v České republice. Jak to mají vaši vrstevníci z jiných zemí?

RUSKO – na střední školu už v páté třídě

Vrstevníci z Ruska si ráno o trochu více pospí, neboť vyučování jim začíná, až v 8:30 hod. Zrovna si říkáte, že byste s nimi hned měnili? Jenže v mnoha částech Ruska musí do školy i v sobotu. Povinné jsou u nich nejen školní uniformy, ale také všechny vyučovací předměty. Tzv. volitelné předměty v Rusku nemají.

Známkování v Rusku je obrácené. Když dostanete za 5, znamená to, že jste uměli učivo na výbornou. Jednička je nedostatečná. Takže až příště dostanete pětku, zkuste na tu „dobrou“ zprávu rodiče připravit větou, že „v Rusku by z vás měli určitě radost“. Vyjádření vlastního názoru, vlastního pohledu na probírané učivo se v Rusku moc nevyplatí. Může vám při zkoušení přinést horší známku.

Základní i střední škola v jedné budově.

V Rusku nastupují děti do školy v šesti, případně sedmi letech. Základní školu mají od první do čtvrté třídy. Nástupem do páté třídy pro ně začíná střední škola. V devátém ročníku podstoupí souhrnnou atestaci z matematiky a ruského jazyka. Když zkoušku úspěšně složí, buď postupují do 10. ročníku nebo odcházejí na odborné učiliště. Desátý a jedenáctý ročník se nazývá starší střední škola. V porovnání s Českou republikou, tak mají v Rusku devítiletou povinnou docházku a dva roky střední školy. Všech jedenáct ročníků, mohou studenti absolvovat v jedné škole, ve stejné budově.

Na konci jedenácté třídy mají před sebou jednotné státní zkoušky opět z matematiky a ruského jazyka. Pokud se hlásí na vysokou školu, skládají zkoušku také z jednoho či více oborových předmětů podle fakulty, na kterou se hlásí. De facto tak podstoupí maturitu i přijímací zkoušky na vysokou školu v jednom.

USA – pitvání žáby nebo červa

Ž áci v USA si dokonce přispí do školy o trochu více. Vyučování jim totiž začíná,

až v 8:45 hod. Vyučovací hodinu mají delší, a to 55 minut a přestávky kratší, jen 5 minut. V mnohých školách mají každý den stejný rozvrh stejných čtyř vyučovacích předmětů. Po pololetí si pak studenti vyberou nové čtyři předměty.

Předměty se na školách v USA vyučují pomalejším tempem než v ČR a také méně dopodrobna. Za to je jim věnováno více prostoru a kladen velký důraz na pochopení dané látky. Můžete se tak na škole setkat s tím, že světové dějiny jsou studentům vysvětlovány pomocí animovaných filmů, a učivo komentuje myšák Mickey.

Důraz je kladen na praktickou část a tak snad v každé škole v USA si projdete výukou, při které budete pitvat červa nebo žábu.

Výsledky testů a zkoušení jsou žákům zapisovány jak do klasické, tak do elektronické žákovské knížky. Podle počtu dosažených bodů se výsledek převede na písmena A až F. Děti většinou postupují spolu do dalšího ročníku, ale nadané děti mohou postoupit ještě o ročník výše.

Ve většině škol USA je rozdělena docházka do tří stupňů neboli úrovní. Základní škola od 1. do 5. třídy (v ČR první stupeň ZŠ), střední škola od 6. do 9. třídy (v ČR druhý stupeň ZŠ) a vysoká škola (v ČR naše střední školy). Teprve po jejím absolvování můžete nastoupit na vyšší, terciální vzdělávání neboli univerzitní „kolej“.

Vysoká kriminalita na školách

Dříve bylo školství v USA segregované – školy zvlášť pro bělochy a zvlášť pro černochy. V dnešní době mají školní docházku podle obvodu, což některé rodiny nutí k přestěhování do „dobrých“ obvodů. Běloši a asijská populace studují školy většinou na předměstí nebo na venkově. Černoši a Hispánci navstěvují školy v centrech měst. Bohužel v těchto školách bojují s kriminalitou a tak nejsou výjimkou detektory kovů při vstupu do budovy, namátkové kontroly osobních věcí a testování moči na přítomnost drog. V těchto školách je přítomen policista, někde rovnou celé policejní oddělení. Studiem na těchto školách se prolínají různé příkazy a zákazy z důvodu zachování co nejvyšší bezpečnosti.

INDIE – vysoké procento negramotných dětí

Základní školní docházka je zde sice povinná, ale pokud dítě školu nenavštěvuje, nemají z toho rodiče žádné problémy. V Indii je mnoho rodin obzvláště na vesnicích velmi chudých, a tak se rodiče hájí tím, že dítě potřebují doma k zajištění obživy pro rodinu nebo se obhajují špatnou dostupností školy. Děti totiž do vzdálených škol musí chodit pěšky.

V Indii jsou jak soukromé školy, které jsou ale velmi drahé, tak školy státní, které vzdělávají i ty nejchudší děti. Přesto není výjimkou, že mnohé děti z chudých rodin nedokončí ani první třídu. Z toho důvodu je v Indii vysoké procento negramotných, u žen je to dokonce 48%. Nejčastěji děti dostudují pouze první stupeň základní školy a po čtvrté třídě odcházejí rovnou pracovat. Děti ze střední vrstvy to nejčastěji dotáhnou až na úroveň maturity a pouze děti z nejbohatších rodin vystudují i vysokou školu. Vysoká škola v Indii je na velmi vysoké úrovni. Absolventi nezřídka bohužel odcházejí do zahraničí, čímž Indii unikají „mozky“, které by přispěly k rozvoji této země.

Základní škola má 10 tříd a střední škola jen dva roky

Základní školní vzdělávání probíhá v Indii 10 let. Pak následují dva roky střední školy. Indie je sice zemí zaostalejší než státy Evropy či severní Ameriky, přesto se velmi dobře domluví anglickým jazykem. Za zkoušení a úkoly dostávají děti procentuální hodnocení. Nedostávají tištěné vysvědčení, jen je jim oznámeno bodové hodnocení z každého předmětu písmeny A až D.

Napsat komentář